Algemene voorwaarden

Artikel 1. Definities
1.1. In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven of uit de context anders blijkt:

 • a. Vocking: de gebruiker van deze algemene voorwaarden: Vocking B.V. gevestigd aan de Grote Wade 37 te Nieuwegein, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder KvKnummer 30149934;
 • b. overeenkomst: de overeenkomst tussen Vocking en de klant die via de website tot stand is gekomen;
 • c. klant: de rechtspersoon of de natuurlijke persoon die via de website met Vocking een overeenkomst aangaat;
 • d. consument: de natuurlijke persoon die niet handelt in de uitoefening van zijn beroep of zijn bedrijf;
 • e. website: de website www.vocking.com die door Vocking wordt beheerd en waar de klant producten bij Vocking kan bestellen.

Artikel 2. Algemeen
2.1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten tussen Vocking en de klant die via de website tot stand komen.
2.2. Afwijkingen van deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk schriftelijk of via de e-mail met Vocking zijn overeengekomen.
2.3. De toepasselijkheid van eventuele inkoop- of andere voorwaarden van de klant wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.
2.4. Indien een of meerdere van de bepalingen in deze algemene voorwaarden nietig zijn of vernietigd mochten worden, dan blijven de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig van toepassing. De nietige of vernietigde bepalingen zullen door Vocking vervangen worden, waarbij voor zoveel mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepaling(en) in acht wordt genomen.
2.5. Indien Vocking niet steeds strikte naleving van deze algemene voorwaarden verlangt, betekent dit niet dat de bepalingen daarvan niet van toepassing zijn, of dat Vocking in enigerlei mate het recht zou verliezen om in andere gevallen de stipte naleving van de bepalingen van deze algemene voorwaarden te verlangen.
2.6. Vocking heeft het recht deze algemene voorwaarden te wijzigen. Van toepassing is de versie van de algemene voorwaarden zoals gepubliceerd op de website op het moment dat de klant de bestelling plaatst via de website.
2.7. De overeenkomst kan pas via de website tot stand komen nadat de klant heeft aangeklikt dat hij akkoord gaat met deze algemene voorwaarden.

Artikel 3. Aanbod
3.1. Het aanbod van Vocking is vrijblijvend.
3.2. Kennelijke vergissingen of fouten op de website binden Vocking niet.
3.3. Vocking kan te allen tijde wijzigingen aanbrengen in zijn assortiment.
3.4. Aanbiedingen en prijzen gelden niet automatisch voor toekomstige bestellingen.

Artikel 4. Totstandkoming van de overeenkomst
4.1. De overeenkomst komt tot stand op het moment dat de klant het gehele bestelproces via de website succesvol heeft doorlopen.
4.2. Nadat de bestelling is geplaatst, stuurt Vocking de klant onverwijld een bevestiging via de email. Indien de klant niet onverwijld na de plaatsing van de bestelling een bevestigingse-mail van Vocking heeft ontvangen, dan dient de klant contact op te nemen met de klantenservice van Vocking, voor de contactgegevens van de klantenservice van Vocking zie artikel 14.1.

Artikel 5. Herroepingsrecht
5.1. De producten hebben een beperkte houdbaarheid en kunnen snel bederven. Derhalve is van toepassing de wettelijke uitzondering op het herroepingsrecht van artikel 6:230p sub. f. punt 2. Burgerlijk Wetboek (BW). De klant kan geen beroep doen op het herroepingsrecht en heeft niet het recht kosteloos producten te retourneren.

Artikel 6. Website
6.1. Vocking garandeert niet dat de website zonder onderbrekingen of fouten zal werken of dat alle fouten zullen worden verbeterd.
6.2. Vocking is te allen tijde gerechtigd wijzigingen aan te brengen in de website.

Artikel 7. Gebruiksvoorwaarden
7.1. Bij gebruik van de website dient de klant zich op te stellen conform hetgeen van een verantwoordelijke en zorgvuldige internetgebruiker verwacht mag worden.
7.2. Het is de klant niet toegestaan de beveiligingsapplicaties op de website te omzeilen dan wel te kraken.

Artikel 8. Account
8.1. Op de website kan de klant een account aanmaken. De klant ontvangt via de e-mail een bevestiging nadat hij zijn account succesvol heeft aangemaakt.
8.2. De klant is te allen tijde verantwoordelijk voor zijn account op de website en inloggegevens. De klant dient zijn inloggegevens zorgvuldig voor zichzelf te houden en deze inloggegevens in geen enkel geval door te geven aan derden. Vocking kan er niet aansprakelijk voor worden gesteld indien ongeautoriseerde derden gebruik maken van de inloggegevens van de klant. Indien de klant constateert dat of het vermoeden heeft dat een ongeautoriseerde derde gebruik maakt van zijn account, dan dient de klant zijn wachtwoord te wijzigen.

Artikel 9. Prijzen en verzendkosten
9.1. Vermelde prijzen zijn in euro’s, inclusief btw en exclusief verzendkosten.
9.2. De hoogte van de verzendkosten wordt voor of bij het tot stand komen van de overeenkomst via de website aan de klant kenbaar gemaakt.

Artikel 10. Leveringstermijn
10.1. Opgave van een leveringstermijn geschiedt altijd bij benadering. Een vermelde leveringstermijn kan nimmer worden aangemerkt als een fatale termijn.
10.2. In het geval dat een met de klant overeengekomen leveringstermijn wordt overschreden ten gevolge van een gebeurtenis, die in feite buiten de macht van Vocking ligt en niet aan zijn doen en/of laten kan worden toegeschreven, zoals o.a. omschreven in artikel 16, wordt deze termijn automatisch verlengd met de periode dat zij ten gevolge van een dergelijke gebeurtenis werd overschreden.
10.3. Indien Vocking de bestelling niet binnen 30 dagen nadat de bestelling via de website is geplaatst kan leveren, dan stelt Vocking de klant daarvan via de e-mail op de hoogte en dan heeft de klant zijnde een consument het recht de overeenkomst kosteloos te ontbinden, tenzij uitdrukkelijk met de klant zijnde een consument een langere leveringstermijn is overeengekomen.

Artikel 11. Levering en transport
11.1. De bestelling wordt gekoeld opgestuurd via PostNL naar het door de klant opgegeven afleveradres.
11.2. De klant ontvangt via de e-mail een track & trace-code waarmee de klant het pakket met zijn bestelling kan volgen.
11.3. Het risico van het product gaat over op de klant op het moment dat het product aan de klant bezorgd is.

Artikel 12. Betaling en facturatie
12.1. Betaling van via de website bestelde producten kan via:

 • a. iDEAL;
 • b. Vooraf betalen, bancair;

12.2. Vocking stuurt de factuur via de e-mail naar de klant.

Artikel 13. Conformiteit en klachten
13.1. Vocking staat ervoor in dat het geleverde product voldoet aan de op de website vermelde specificaties.
13.2. De klant is verplicht de geleverde producten terstond bij aflevering te controleren. De klant dient in het bijzonder na te gaan:

 • a. Of de juiste producten zijn geleverd;
 • b. Of het juiste aantal producten is geleverd;
 • c. Of de producten gebreken en/of (transport)schade bevatten.

13.3. Constateert de klant zichtbare gebreken, dan dient de klant deze binnen 3 dagen na de levering aan Vocking te melden.
13.4. Niet zichtbare gebreken dient de klant binnen 3 dagen na de ontdekking, doch voor de houdbaarheidsdatum van het betreffende product te melden aan Vocking.
13.5. Voor de klant zijnde een consument geldt de wettelijke klachttermijn van 2 maanden. Echter raadt Vocking de klant zijnde een consument aan om de termijnen genoemd in artikel 13.3 en 13.4 en acht te nemen, aangezien het bewijsvermoeden van artikel 7:18 lid 2 BW niet van toepassing is gezien de aard van het product (beperkte houdbaarheid).
13.6. Vocking handelt klachten af conform zijn klachtenprocedure.
13.7. Producten kunnen slechts geretourneerd worden indien Vocking daarvoor uitdrukkelijk via de e-mail zijn toestemming heeft gegeven.
13.8. Klachten worden niet (verder) in behandeling genomen indien schade en/of gebreken het gevolg is van onjuiste behandeling dan wel het niet juist opvolgen van instructies.
13.9. Onder onjuiste behandeling wordt onder meer verstaan het bewaren van de producten buiten de koeling of in ieder geval boven een temperatuur van 7 °C.
13.10. Het is te allen tijde de verantwoordelijkheid van de klant om te controleren of het product ingrediënten en/of stoffen bevat waarvoor de klant allergisch is of die schadelijk voor de gezondheid van de klant kunnen zijn.

Artikel 14. Klantenservice
14.1. Voor vragen over de bestelling of het indienen van een klacht, kan de klant contact opnemen met de klantenservice van Vocking. De klantenservice van Vocking is op de volgende wijzen bereikbaar:

 • a. Telefonisch 030 - 288 98 03;
 • b. Via de e-mail info@vocking.com;
 • c. Via WhatsApp 06 - 200 128 25.

Artikel 15. Aansprakelijkheid en verjaring
15.1. Vocking kan niet gehouden worden tot het vergoeden van enige schade, die een direct of indirect gevolg is van:

 • a. Een gebeurtenis, die in feite buiten zijn macht ligt en aldus niet aan zijn doen en/of laten kan worden toegeschreven, zoals o.a. omschreven in artikel 16 van deze algemene voorwaarden;
 • b. Enige daad of nalatigheid van de klant, diens ondergeschikten, dan wel andere personen, die door of vanwege de klant te werk zijn gesteld.

15.2. Vocking is niet aansprakelijk voor eventuele schade veroorzaakt door al dan niet tijdelijke onbeschikbaarheid van de bestelmogelijkheid, onbereikbaarheid of verwijdering van zijn website wegens onderhoud of anderszins.
15.3. Vocking is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard dan ook, doordat Vocking is uitgegaan van door de klant verstrekte onjuiste en/of onvolledige informatie.
15.4. Vocking aanvaardt bij het consumeren na de uiterste houdbaarheidsdatum van de producten geen enkele aansprakelijkheid.
15.5. Vocking is niet aansprakelijk voor verminking of verlies van gegevens als gevolg van verzending van de gegevens met behulp van telecommunicatiefaciliteiten.
15.6. Aansprakelijkheid van Vocking voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste omzet, gemiste besparingen, reputatieschade, opgelegde boetes, arbeidskosten en schade door bedrijfsstagnatie, is uitgesloten.
15.7. Indien Vocking aansprakelijk mocht zijn voor enigerlei schade, dan is de aansprakelijkheid van Vocking beperkt tot het bedrag van de door de verzekeraar van Vocking gedane uitkering. Indien de verzekeraar in enig geval niet tot uitkering overgaat of de schade niet door de verzekering wordt gedekt, dan is de aansprakelijkheid van Vocking beperkt, voor zover dat niet in strijd is met enige dwingendrechtelijke wetsbepaling, tot het factuurbedrag van het product waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft.
15.8. Vorderingsrechten en andere bevoegdheden van de klant uit welken hoofde ook jegens Vocking vervallen in ieder geval na het verstrijken van 1 jaar vanaf het moment waarop zich een feit voordoet dat de klant deze rechten en/of bevoegdheden jegens Vocking kan aanwenden. Voor de klant zijnde een consument geldt een verjaringstermijn van 2 jaar.
15.9. Indien de klant toerekenbaar niet, niet tijdig of niet naar behoren aan zijn contractuele verplichtingen of zijn verplichtingen die voortvloeien uit de wet voldoet of onrechtmatig jegens Vocking handelt, dan dient de klant alle schade te vergoeden die Vocking daardoor heeft geleden.

Artikel 16. Overmacht
16.1. Vocking is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting jegens de klant indien hij daartoe verhinderd is als gevolg van een omstandigheid, die niet is te wijten aan zijn schuld, noch krachtens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor zijn rekening komt.
16.2. Omstandigheden die onder meer niet voor rekening van Vocking komen zijn: transportmoeilijkheden; staking; diefstal; epidemieën; weersinvloeden; natuurrampen; oproeren, terrorisme, oorlogen of oorlogsgevaren; brand; ex- en importverboden;
stroomstoring; internetstoring; computerstoring; storing in het e-mailverkeer; hackerattack of computervredebreuk door een derde; overheidsmaatregelen.
16.3. Onder overmacht wordt mede verstaan een niet-toerekenbare tekortkoming van leveranciers van Vocking of van door Vocking ingeschakelde derde partijen.
16.4. Tijdens de overmachtssituatie worden de leverings- en andere verplichtingen van Vocking opgeschort. Indien tijdens de periode waarin door overmacht nakoming van de verplichtingen door Vocking niet mogelijk is langer duurt dan 1 maand, dan zijn beide partijen bevoegd de overeenkomst te ontbinden, zonder dat er in dat geval een verplichting tot schadevergoeding bestaat.
16.5. Indien Vocking bij het intreden van de overmacht al gedeeltelijk aan zijn verplichting heeft voldaan of slechts gedeeltelijk aan zijn verplichtingen kan voldoen, dan is Vocking gerechtigd het reeds geleverde c.q. het leverbare deel afzonderlijk te factureren en is de klant gehouden deze factuur te voldoen als betrof het een afzonderlijke overeenkomst.

Artikel 17. Persoonsgegevens
17.1. Vocking verwerkt persoonsgegevens in overeenstemming met de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG). Voor meer informatie over de verwerking van persoonsgegevens, kan de klant het privacy beleid van Vocking raadplegen, zie https://vocking.com/privacy.

Artikel 18. Intellectuele eigendomsrechten
18.1. Elk intellectueel eigendomsrecht, waaronder auteursrecht, met betrekking tot de website, foto’s, afbeeldingen, tekeningen, teksten, merken, handelsnamen, huisstijl en logo’s en waar het door Vocking aan de klant verstrekte gegevens betreft, verblijft bij Vocking of bij zijn licentiegever. De klant dient de intellectuele eigendomsrechten van Vocking en van zijn licentiegevers te allen tijde te respecteren.

Artikel 19. Toepasselijk recht en bevoegde rechter
19.1. Op alle aanbiedingen en overeenkomsten van Vocking is het Nederlands recht van toepassing. De bepalingen van het Weens koopverdrag zijn niet van toepassing.
19.2. Geschillen tussen Vocking en de klant zullen exclusief worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in het arrondissement waar Vocking gevestigd is. De klant zijnde een consument heeft 1 maand de tijd nadat Vocking zich schriftelijk jegens de klant op dit beding heeft beroepen, om voor beslechting van het geschil voor de volgens de wet bevoegde rechter te kiezen.

Download de algemene voorwaarden

Vocking worst voor
elk moment

Of je nu gaat borrelen met vrienden, een romantisch diner aan het koken bent of lekkere lunchboterhammen smeert: Vocking past bij elk moment.

Bekijk verkooppunten

Verbinding onderbroken. Opnieuw proberen...